Skutki niezłożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy podczas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej.

Podstawowym i najdalej idącym skutkiem jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd w sytuacji opisanej w art. 491 4 ust. 2 pkt. 3 Pr.U, czyli w przypadku niezłożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości wbrew obowiązkowi. Powyższe ma w założeniu pozbawić przedsiębiorcę, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, możliwości umorzenia zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w trybie przepisów o upadłości konsumenckiej w tym zobowiązań wobec ZUS, co w upadłości przedsiębiorcy nie byłoby możliwe. Jednakże należy wskazać, iż w sytuacjach szczególnych i wyjątkowych- uzasadnionych względami humanitaryzmu lub słuszności ustawodawca zezwolił na odstępstwo od reguły i ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy, który nie wykonał obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
W doktrynie słusznie podnosi się, że powyższa regulacja pozwala skorzystać dłużnikowi
z dobrodziejstwa oddłużenia w sytuacjach gdy niewypłacalność była skutkiem okoliczności
o charakterze obiektywnym (np. kalectwa, choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania
i obiektywnej niemożność powrotu do poprzedniego stanu), a także gdy przemawiają za tym silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym czy humanitarnym
Wskazuje się, że względy słuszności to powszechnie akceptowane normy moralne i etyczne, obowiązujące wszystkich uczestników życia społecznego. Względy humanitarne natomiast odnoszą się bezpośrednio do danej osoby, zwłaszcza w aspekcie godności człowieka. Odmienna interpretacja wskazanego uregulowania i stosowanie jako reguły ogłaszania upadłości byłych przedsiębiorców doprowadziłoby do sytuacji, że przedsiębiorca, który spełnił obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości byłby w zdecydowanie gorszej sytuacji niż przedsiębiorca, który wbrew przepisom, wniosku takiego nie złożył, a zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej bez zaspokojenia wierzycieli bez złożenia wniosku o upadłość, a następnie zawnioskował o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.