Złożyłam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niestety pod wpływem „doradców” i chcąc zwiększyć swoje szanse podałam kilka nieprawdziwych danych odnośnie mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej? Czy coś mi za to grozi ?

Niestety tak. Bowiem zgodnie z art. 522 1. Kto będąc dłużnikiem albo osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika.

Czyn podania nieprawdziwych danych jest dokonany z chwilą złożenia wniosku w sądzie upadłościowym lub w chwili nadania wniosku na adres sądu w polskim urzędzie pocztowym. Przestępstwo z art 522 Pr. U jest ścigane z oskarżenia publicznego i ma charakter umyślny. Zamiar zachodzi zarówno w przypadku, kiedy sprawca ma pełną świadomość, iż podaje nieprawdziwe dane (zamiar bezpośredni) jak i wtedy, gdy z możliwością taką się liczy i godzi się na podanie nieprawdziwych danych (zamiar ewentualny).