Czy członkowie zarządu odpowiadają w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce?

Zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna co do zasady w sytuacji uprzedniego uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce i prowadzenia egzekucji, która finalnie okaże się bezskuteczna z uwagi na brak majątku umożliwiającego zaspokajanie wierzycieli. Jednakże nie jest to odpowiedzialność „bezwzględna”. Bowiem zgodnie z art.
299 § 2.k.s.h Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa
w §1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Koniecznym do prowadzenia postępowania w trybie art. 299 §1 k.s.h jest uprzednio uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko spółce. Poza sytuacją w której przed uzyskaniem tytuły wykonawczego przeciwko spółce nastąpiła utrata jej bytu prawnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., II CSK 300/06).

Dodatkowo należy również wskazać, iż przesłankami odpowiedzialność przewidzianej
w art.299 § 1 k.s.h. są zobowiązania istniejące wobec spółki z o.o. w czasie,
w którym dana osoba była członkiem zarządu spółki, wobec czego niejako oczywistym jest, iż członek zarządu nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania powstałe
w przyszłości po rezygnacji z funkcji członka zarządu (niezależnie od tego czy nadal figuruje jeszcze w Krajowym Rejestrze Sądowym) bowiem z uwagi na utratę swojej funkcji nie miała wpływu na prowadzenie spraw spółki. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 299 ksh od momentu powołania ich zarządu, czyli podjęcia uchwały w tym przedmiocie, a nie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299§ k.s.h jest odpowiedzialnością odszkodowawczą deliktową, co od wielu lat zostało ugruntowanym w orzecznictwie Sądu najwyższego np. „uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 7 listopada 2008 r., III CZP 72/08, uchwałę Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06, wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2007 r., III CSK 2/07, wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., V CSK 130/08, wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r.

Warto również wskazać, iż odpowiedzialności na podstawie art. 299 ksh nie podlegają członkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, bądź prokurenci albo pełnomocnicy prowadzący sprawy spółki. Inaczej Odpowiedzialność na podstawie art. 299 ksh oprócz członków zarządu ponoszą także likwidatorzy, (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r., III CZP 91/09).