Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej ?

Upadłość konsumencka pozwala zacząć wszystko na nowo, jednakże nie zawsze może dojść do skutku. Poniżej opisujemy kiedy może zostać zakończona niepowodzeniem.

Te wyłączenia będą miały zastosowanie do osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą:

Art. 491(4)
1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik
doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat
przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według
    przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli chyba, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Zapraszamy do naszej kancelarii na bezpłatną konsultacje i analizę możliwości przeprowadzenia skutecznej upadłości.