revlogo

Inne usługi prawne

Prawo cywilne

Dotyczy praw i obowiązków jednostek w sferze prywatnej, takich jak umowy, własność, spadki, rozwody, odszkodowania, odpowiedzialność cywilna itp.

Prawo korporacyjne i handlowe

Obejmuje kwestie związane z zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem firm, negocjowaniem i sporządzaniem umów handlowych, fuzjami i przejęciami, prawem pracy, ochroną danych osobowych itp.

Prawo karne

Dotyczy przestępstw i ich karalności, postępowania karnego, obrony oskarżonych oraz spraw związanych z przemocą, oszustwami, kradzieżami, narkotykami itp.

Prawo rodzinne

Zajmuje się sprawami związanymi z małżeństwem, separacją, rozwodami, podziałem majątku, opieką nad dziećmi, ustalaniem ojcostwa itp.

Prawo pracy

Obejmuje kwestie związane z umowami o pracę, wynagrodzeniem, zwolnieniami, mobbingiem, ubezpieczeniami społecznymi, relacjami pracowniczymi itp.

Prawo podatkowe

Zajmuje się kwestiami związanymi z opodatkowaniem, doradztwem podatkowym, deklaracjami podatkowymi, postępowaniem przed organami podatkowymi itp.

Prawo nieruchomości

Obejmuje kwestie związane z transakcjami nieruchomościowymi, dzierżawą, najmem, prawem hipotecznym, sporami o własność nieruchomości itp.

Prawo ubezpieczeniowe - odszkodowawcze

Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Prawo intelektualne

Obejmuje ochronę praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, tajemnic handlowych, własności intelektualnej w mediach i internecie itp.